Izsoles noteikumi

TIEŠSAISTES IZSOĻU ORGANIZĒŠANAS UN ĪSTENOŠANAS NOTEIKUMI

Šie Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumi nosaka vispārējus nekustamā īpašuma Izsoļu organizēšanas un izpildes principus, izpildi un Izsolēm piemērojamās prasības, ieskaitot Izsoļu rezultātu paziņošanu un Pirkšanas-pārdošanas līgumu noslēgšanu ar Pārdevējiem, kā arī personas tiesības un pienākumus, piedaloties publiskās nekustamā īpašuma Izsolēs.

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Šie Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumi ir piemērojami visām personām, kuras vēlas piedalīties Izsolē, Potenciālajiem pircējiem, Izsoles Dalībniekiem, Izsoles Vairāksolītājam (uzvarētājam), Pircējiem, Pārdevējam un Izsolītājam.

1.2. Šie Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumi kļūst par saistošu juridisko dokumentu Izsolītājam un Reģistrētam lietotājam / Izsoles Dalībniekam pēc tam, kad Reģistrētais lietotājs tam piekrīt. Šis dokuments ir neatņemama un neatdalāma Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu sastāvdaļa, kurā noteiktas Reģistrēto lietotāju / Izsoles Dalībnieku un NEWSEC tiesības un pienākumi, Izsoles Objektu pirkšanas un apmaksas nosacījumi un kārtība, kā arī Dalībnieku maksas atmaksas nosacījumi, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar Tīmekļa vietnē piedāvāto Izsoles Objektu pirkšanu un pārdošanu.

1.3. Reģistrēta lietotāja / Dalībnieka piekrišana Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumiem tiek izteikta, piekrītot Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, ieskaitot Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumiem, un apstiprinot šādu piekrišanu katras reģistrācijas laikā uz Izsoli, atzīmējot izvēles rūtiņu ar apstiprinājumu “Esmu iepazinies ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un tiem piekrītu” (vai līdzīgu tekstu, kas apstiprina Jūsu gribu). Blakus apstiprinājumam ir sniegta atsauce uz Tīmekļa vietnē pieejamajiem noteikumiem.

1.4. Visi Latvijas Republikas un ārvalsts pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, kā arī juridiskas personas, filiāles un pārstāvniecības un personu grupas, kas parakstījušas rakstisku vienošanos par dalību Izsolē un atbilst Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 4.4.1.punktā un 4.4.4.punktā noteiktajām prasībām, būs tiesīgi piedalīties Izsolē. Ja nekustamais īpašums Izsolē tiek pārdots kopā ar zemesgabalu vai tā daļu un personai, kura vēlas piedalīties publiskajā Izsolē, ir fiziska vai juridiska persona, kurai ir jāievēro ierobežojumi iegādāties zemi īpašumā, kas noteikti likumā Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās, tai ir jāievēro šajā un citos likumos un normatīvajos aktos noteiktās prasības zemes iegūšanai savā īpašumā. Par citos normatīvajos aktos, tajā skaitā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (AML prasības), noteikto ierobežojumu ievērošanu attiecībā uz nekustamo īpašumu iegādi ir atbildīgi paši Izsoles Dalībnieki.

1.5. Šie Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu un citiem piemērojamiem normatīviem aktiem, kas ir spēkā, sagatavojot šos Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un īstenošanas noteikumus. Gadījumos, kad ir piemērojams Publiskas personas mantas atsavināšanas likums, tiek piemēroti (prevalē) Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma noteikumi un prasības, ja tie atšķiras no Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumiem.

1.6. Definīcijām un izteicieniem, kas šajos Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumos ir rakstīti ar lielo burtu, ir tāda pati nozīme kā Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos, ja vien šajos Tiešsaistes izsoļu organizācijas un ieviešanas noteikumos nav noteikts citādi.

2. IZSOLES PAZIŅOJUMS

2.1. Informācija par katru paredzamo Izsoli tiks iepriekš paziņota vietnē https://izsoles.newsec.lv/. Šo informāciju papildus var ievietot Pārdevēja vietnē vai citos publiski pieejamos plašsaziņas līdzekļos. Ja Izsole nenotiek šajā punktā noteiktajā kārtībā, informāciju par jauno Izsoli paziņo ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms reģistrācijas uz Izsoli vai ja valsts vai pašvaldības nekustamais īpašums ir pārdošanā - 10 (desmit) dienas pirms Izsoles Dalībnieku reģistrācijas.

2.2. Visus paziņojumus par paredzētajām Izsolēm var atrast, Tīmekļa vietnes augšpusē nospiežot saiti “Izsole” un izvēloties vēlamos meklēšanas kritērijus.

2.3. Tiešsaistes Izsoles paziņojumā iekļauj šādu informāciju:

2.3.1. dati par nekustamo īpašumu un tam piešķirto zemesgabalu vai citu nekustamo īpašumu (īpašuma nosaukums, unikālais numurs un / vai zemes gabala kadastra numurs, adrese, platība, galvenais lietošanas mērķis, īpašie lietošanas nosacījumi, servitūti un informācija par to, vai zeme tiek pārdota vai īrēta, fotogrāfijas, plāni, kartes un cita informācija);

2.3.2. sākotnējā nekustamā īpašuma cena, ieskaitot zemes gabala pārdošanas cenu, ja nekustamais īpašums tiek pārdots kopā ar tam pievienoto zemesgabalu. Sākotnējā nekustamā īpašuma cena tiek noapaļota pēc matemātiskās noapaļošanas līdz veselajam skaitlim (cena norādīta euro bez centiem);

2.3.3. "Pirkt tagad" cenu, ja Izsolītājs un Pārdevējs nolemj to paziņot;

2.3.4. dalībnieka maksa un apmaksas nosacījumi un termiņi;

2.3.5. bankas konta numurs, uz kuru tiek maksāta Dalībnieka maksa, šīs maksas saņēmējs, Pārdevēja bankas konta numurs, uz kuru maksājama nekustamā īpašuma pārdošanas cena (sākotnējā iemaksa, avansa maksājums un tā tālāk) pie Pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanas;

2.3.6. reģistrācijas uz Izsoli un tās pabeigšanas datums un laiks;

2.3.7. izsoles dokumenti un to iesniegšanas nosacījumi;

2.3.8. izsoles Objekta pārbaudes datumu un nosacījumus, ja tie ir zināmi;

2.3.9. vispārīgu informāciju par Izsolītāju un par informācijas sniegšanu atbildīgā Izsolītāja izraudzītā darbinieka vārdu, tālruņa numuru un e-pasta adresi;

2.3.10. cita informācija, kas saistīta ar konkrētas Izsoles izpildi.

2.4. Papildus informācijai, kas norādīta šo noteikumu 2.3. punktā, paziņojumā var norādīt arī to, ka vairāki Pārdevēja Izsoles Objekti ir apvienoti vienā Izsoles Objektā un tiks pārdoti kā viens Objekts. Šajā gadījumā visiem Izsoles Objektiem tiks piešķirts viens kopējais identifikācijas numurs, un Izsoles Dalībnieki var izteikt solījumus tikai par visiem nekustamā īpašuma Objektiem.

2.5. Visa Tīmekļa vietnē iesniegtā informācija par Izsoles Objektu tiek uzskatīta par pareizu, kaut arī Izsolītājs negarantē vai kā citādi neapstiprina sniegtās informācijas precizitāti, pilnīgumu un kvalitāti, kā arī neuzņemas to atjaunot un par to neatbild. Potenciālais Pircējs un / vai Izsoles Dalībnieks ir atbildīgs par šīs informācijas precizitātes, pilnīguma un atbilstības pārbaudi.

2.6. Izsoles Dalībnieks var piekļūt Izsoles dokumentiem Izsolītāja un Pārdevēja noteiktajā kārtībā, iepriekš parakstot pienākumu aizsargāt konfidenciālo informāciju, ja attiecīgā informācija nav publiski pieejama.

2.7. Potenciālais Pircējs un / vai Izsoles Dalībnieks, kurš vēlas piedalīties Izsolē un iegādāties Izsoles Objektu, uzņemas visu atbildību par:

2.7.1. izsoles Objekta neatkarīgu juridisku, nodokļu, vides, tehnisku un tml. pārbaudi un pārbaudes ziņojuma izskatīšanu un novērtēšanu;

2.7.2. neatkarīgu pārbaudi, ieskaitot, bet ne tikai, tehniskos nosacījumus, kvalitātes kontroli, defektu novērtēšanu, piekļuvi Izsoles Objekta dokumentācijai un tās verifikāciju, kā arī citas iespējamās pārbaudes. Objekta pārbaudi var veikt, tikai iepriekš to saskaņojot ar Izsolītāju un Pārdevēju. Pārbaudes laikā Izsoles Dalībniekam jāvēršas pie Izsolītāja;

2.7.3. visas publiski pieejamās informācijas par Izsoles Objekta pārbaudi;

2.7.4. informāciju par nodokļiem, kas maksājami par komunālajiem pakalpojumiem un citiem pakalpojumiem, kas sniegti saistībā ar Izsoles Objektu, un citām saistītām maksām.

2.8. Potenciālajiem Pircējiem un / vai Izsoles Dalībniekiem ieteicams personīgi veikt pārbaudi / izpēti un pārbaudīt visu būtisko informāciju pēc savas iniciatīvas, kā minēts 2.7.1. - 2.7.4.punktā. Šādas darbības jāveic ne vēlāk kā līdz Izsoles sākumam. Pārdevējs un Izsolītājs nesniedza, nesniegs un neizteiks skaidrus vai netiešus rakstiskus vai mutiskus paziņojumus vai garantijas attiecībā uz Izsoles Objekta apstākļiem un kvalitāti, tai skaitā garantijas par Objekta vērtību, tā stāvokli, teritorijas plānojumu, būvniecības, vides un citas juridiskās prasības vai to piemērotību izmantošanai noteiktam mērķim, izņemot apliecinājumus un garantijas, kā arī dokumentus un / vai sertifikātus, kas jāiesniedz, lai noslēgtu notariāli apstiprinātu Pirkšanas-pārdošanas līgumu saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3. IZSOLES DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

3.1. Tikai Reģistrēti lietotāji, kuri Tīmekļa vietnē izveidojuši savu Kontu, var reģistrēties noteiktā Izsolē. Reģistrētam lietotājam, kurš vēlas piedalīties Izsolē, vispirms ir jāreģistrējas konkrētai Izsolei līdz konkrētajā paziņojumā par Izsoli norādītajam laikam.

3.2. Lai reģistrētos Izsolē, personai Tīmekļa vietnes augšpusē ir jānoklikšķina uz saites "Ienākt" un izvēlētajā Izsolē jānoklikšķina uz pogas "Pievienoties Izsolei".

3.3. Pēc tam, kad Reģistrētais lietotājs ir izveidojis Kontu un reģistrējies Tīmekļa vietnē, lai piedalītos Izsolē, Jums ir:

3.3.1. jāiepazīstas ar un jāapstiprina Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumus un kārtību, kādā tiek pārdota valsts un pašvaldību manta publiskā izsolē (gadījumos, kad tas ir piemērojams). Reģistrētam lietotājam jāpiekrīt, ka Izsolītājs pārvaldīs viņa/viņas personas datus, ieskaitot personas kodu, dalībai elektroniskajā Izsolē saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību. Jūsu piekrišana jāpauž, atzīmējot izvēles rūtiņu ar apstiprinājumu “Esmu iepazinies un piekrītu Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumiem” attiecīgajā Tiešsaistes vietnes laukā;

3.3.2. jāsamaksā Dalībnieka maksa. Jebkurš maksājums, tostarp arī Dalībnieka maksa, var tikt veikts tikai no Baltijas valstīs reģistrētas kredītiestādes. Noteiktā norāde “Ģenerēt Maksājuma Informāciju” (vai līdzīga izteikuma tāda paša satura norāde) ģenerē informāciju, kas saistīta ar maksājuma informāciju (saņēmējs, bankas konta numurs, bankas nosaukums un kods, automātiskā maksājuma metode), kas tiks iekļauta konkrēto Izsoles dokumentu sarakstā. Dalībnieka maksu var samaksāt ar bankas pārskaitījumu. Konkrētās Izsoles noteikumos var paredzēt papildu noteikumus par Dalības maksu, atmaksu un citiem Dalībnieka maksas noteikumiem;

3.3.3. nodrošināt šajos noteikumos norādīto dokumentu digitālās kopijas, ja Izsolē piedalās juridiska persona, un šāda prasība ir norādīta konkrētās Izsoles noteikumos.

3.4. Ja neveic nevienu no iepriekšējām reģistrācijas darbībām vai reģistrācijas perioda beigās, turpmākās reģistrācijas darbības nav atļautas.

3.5. Pabeidzot reģistrāciju Izsolē, reģistrācijas statuss parādās "Gaida apstiprinājumu". Reģistrēts lietotājs kļūst par Izsoles Dalībnieku un var piedalīties Izsolē tikai pēc tam, kad viņa reģistrāciju izsolē ir apstiprinājis Izsolītājs, t.i., statuss mainās uz “Apstiprināts”. Ja Reģistrētais lietotājs neveic visas šajos noteikumos noteiktās darbības un (vai) neiesniedz nepieciešamos dokumentus un (vai) neizlabo dokumentu trūkumus Izsolītāja noteiktajā papildu termiņā, Izsolītājs šādu reģistrāciju neapstiprina un nosūtīs uz Reģistrētā lietotāja norādīto e-pastu par reģistrācijas procedūras noraidīšanas iemesliem, Dalībnieka maksas atmaksas noteikumus un kārtību. Paziņojums par apstiprinātu reģistrāciju Izsolē tiek iesniegts Izsoles Dalībniekam izveidotajā Kontā.

3.6. Fiziska persona, kas piesakās Tīmekļa vietnē, var rīkoties savā vārdā vai Eiropas Savienībā reģistrētas juridiskas personas vārdā kā pārstāvis pēc tam, kad viņš/viņa ir iesniegusi savu pilnvaras kopiju PDF vai .jpeg formātā un saņēmusi Izsolītāja apstiprinājumu. Juridiska persona var piedalīties Izsolē ar sava pārstāvja – valdes locekļa vai pilnvarotas personas - starpniecību.

3.7. Ja pārstāvētās personas nav norādītas, tas nozīmē, ka Izsoles Dalībnieks pārstāv sevi un, ja viņš / viņa uzvar Izsolē, viņš / viņa tiks uzskatīts par Pircēju. Ja tiek norādīta pārstāvētā persona vai vairāki pārstāvji, attiecīgi viņš / viņi tiks uzskatīti par Izsoles Vairāksolītāju. Ja gan pārstāvētā persona, gan Izsoles Dalībnieks vēlas kļūt par nekustamā īpašuma īpašnieku, kā pārstāvētā persona jānorāda arī Izsoles Dalībnieks.

3.8. Juridiskām personām, to filiālēm vai pārstāvniecībām, kā arī personām, kurām nav juridiskās personas statusa, kuras plāno piedalīties Izsolē, papildus jāiesniedz zemāk uzskaitīto dokumentu digitālās kopijas un jāapstiprina, ka Izsoles uzvarēšanas gadījumā tās iesniegs apstiprinātus šo dokumentu oriģinālus vai kopijas, kā noteikts attiecīgajos normatīvajos aktos:

3.8.1. reģistrācijas apliecības kopiju vai izrakstu no juridisko personu reģistra (vai citu uzņēmējdarbību apliecinošu dokumentu), ja saskaņā ar reģistrācijas valsts likumiem šādai personai ir pienākums to turēt;

3.8.2. statūtu vai noteikumu (vai cita dibināšanas dokumenta) kopiju, ja saskaņā ar reģistrācijas valsts likumiem šādai personai tas ir vajadzīgs;

3.8.3. kompetentās pārvaldes institūcijas (valdes) lēmuma par dalību Izsolē un nekustamā īpašuma un tam piešķirtā zemes gabala iegādi (ja zemes gabals tiek pārdots kopā ar nekustamo īpašumu) kopija, ja lēmums ir jāveic vadības struktūrai saskaņā ar juridiskās personas korporatīvajiem dokumentiem;

3.8.4. pārstāvju pilnvaru kopijas;

3.8.5. kopīpašuma līguma kopiju, ja Izsolē plāno piedalīties vairākas personas (personu grupa);

3.8.6. citi dokumenti, ja tas ir īpaši norādīts paziņojumā par Izsoli.

3.9. Fiziskām personām, kas reģistrētas Izsolē, ir jāiesniedz šo noteikumu 3.8.4. līdz 3.8.6. punktā minēto dokumentu digitālās kopijas, uzliekot par pienākumu Izsoles uzvaras gadījumā, iesniegt šo dokumentu oriģinālus vai šo dokumentu kopijas, kas apstiprinātas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

3.10. Izskatījis Izsoles dokumentus un konstatējis iesniegto dokumentu nepilnības, Izsolītājs par to informē Reģistrēto lietotāju un nosaka papildu termiņu, kas nevar būt vēlāks par Izsoles sākumu, konstatēto trūkumu novēršanai. Ja persona noteiktajā termiņā novērš visus konstatētos trūkumus, Izsolītājs pieņem Reģistrētā lietotāja iesniegtos dokumentus un atzīst to par Izsoles Dalībnieku. Ja Reģistrētais lietotājs Izsolītāja noteiktajā termiņā nenovērš konstatētās nepilnības vai neiesniedz attiecīgus dokumentus Izsolītājam (pa e-pastu), Izsolītājam ir tiesības noraidīt šādu reģistrāciju Izsolei.

3.11. Izsolītājs ir tiesīgs anulēt Reģistrētā lietotāja reģistrāciju Izsolei un neatmaksāt Dalībnieka maksu, ja pēc reģistrācijas un tās apstiprināšanas Izsolītājs konstatē, ka Izsoles Dalībnieks neievēro Noteikumus vai likumā noteiktās obligātās prasības. Neskatoties uz to, Dalībnieka maksa var tikt atmaksāta, ja pastāv objektīvi iemesli, kas nav uzskatāmi par Izsoles Dalībnieka vainu.

3.12. Izsolītājs ir tiesīgs apturēt Dalībnieku reģistrāciju Izsolei jebkurā laikā līdz Izsoles sākšanās brīdim, ja kāds no reģistrētajiem un apstiprinātajiem Dalībniekiem ir izteicis vēlmi iegādāties Izsoles Objektu par "Pirkt tagad"cenu. tādā gadījumā pārējiem Izsoles Dalībniekiem tiek izsūtīts paziņojums par Izsoles izbeigšanu, norādot Izsoles izbeigšanas iemeslu.

3.13. Reģistrētam lietotājam vai Izsoles Dalībniekam, kurš jau ir samaksājis Dalībnieka maksu un iesniedzis Izsoles dokumentus, ir tiesības atteikties no dalības Izsolē (anulēt reģistrāciju), iesniedzot Izsolītājam rakstisku pieprasījumu (pieprasījumam jābūt parakstītam), lai atdotu Izsoles dokumentus, tostarp, cita starpā, informāciju par kontu, uz kuru tiks atmaksāta Dalībnieka maksa. Izsoles dokumenti un samaksātā Dalībnieka maksa tiks atmaksāta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izsoles beigām.

3.14. Fiziska persona var reģistrēties noteiktā Izsolē tikai vienu reizi kā Izsoles Dalībnieks vai kā juridiskas personas pārstāvis.

3.15. Ja tiek organizēta atkārtota tā paša nekustamā īpašuma Izsole sakarā ar to, ka Izsoles Vairāksolītājs nav samaksājis Pārdevējam Izsoles Objekta cenu, šāds Izsoles Dalībnieks tiks uzskatīts par negodīgu pircēju un zaudēs tiesības piedalīties atkārtotā Izsolē. Negodīgam pircējam šādos gadījumos ir jākompensē Izsolītājam visas izmaksas par iepriekš minēto Izsoļu organizēšanu, kā arī jāmaksā cenu starpība, ja atkārtotā Izsolē nekustamais īpašums tiek pārdots par zemāku cenu nekā tā cena, kuru negodīgais pircējs nav samaksājis.

3.16. Ja Izsoles Vairāksolītājs nav samaksājis Pārdevējam Izsoles Objekta cenu, tad Izsolītājam ir tiesības piedāvāt iegādāties attiecīgo nekustamo īpašumu pēc kārtas nākošajam Vairāksolītājam, nerīkojot atkārtotu izsoli.

3.17. Pārdevējam ir tiesības atteikt Izsoles Vairāksolītājam Izsoles Objekta pārdošanu, atmaksājot Dalībnieka maksu.

4. IZSOLES ĪSTENOŠANA

4.1. Izsoles organizē un vada Izsolītājs. Izsole sākas Tīmekļa vietnē norādītajā laikā. Ja pirms Izsoles sākuma nav reģistrētu Izsoles Dalībnieku, Izsole tiek uzskatīta par neveiksmīgu. Ja ir reģistrēts vienīgais Izsoles Dalībnieks, viņam ir tiesības iegādāties īpašumu par Sākotnējo nekustamā īpašuma cenu, izdarot sākotnējo solījumu. Ja vienīgais reģistrētais Izsoles Dalībnieks neveic vienu solījumu vai atsakās slēgt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, Izsole tiek uzskatīta par neveiksmīgu, un viņš/viņa zaudē tiesības pieprasīt Dalībnieka maksas atmaksu.

4.2. Izsoles Dalībniekiem jānorāda solījums Izsoles Objektam. Izsoles Dalībniekam ir atļauts izteikt solījumus tikai tad, ja Dalībnieka reģistrāciju Izsolē ir apstiprinājis Izsolītājs. Ja Izsolē nav solīts, pirmais solījums var būt vienāds ar Sākotnējo nekustamā īpašuma cenu.

4.3. Izsoles Dalībnieki cenu var palielināt manuāli tādā veidā, kā norādīts paziņojumā par konkrēto Izsoli. Šajā gadījumā Izsoles Dalībnieks var piedāvāt Sākotnējo nekustamā īpašuma cenu vai augstāku cenu, kas jāpaaugstina vismaz minimālā cenu paaugstināšanas intervālā, kas noteikts konkrētās Izsoles noteikumos. Citiem Izsoles Dalībniekiem jāpiedāvā augstāka cena nekā iepriekš piedāvātā, bet, paaugstinot to vismaz, līdz noteiktajam minimālajam cenu paaugstināšanas intervālam. Minimālais cenu pieauguma intervāls tiek nodrošināts automātiski. Izsoles Dalībnieks var mainīt (tikai palielināt) savu piedāvāto cenu. Izsoles laikā sistēma neļauj dažādiem Izsoles Dalībniekiem izdarīt vienādus cenu solījumus.

4.4. Izsoles Dalībniekiem ir tiesības nepalielināt Sākotnējo nekustamā īpašuma cenu, taču tādā gadījumā viņi zaudē tiesības uz Dalībnieka maksas atlīdzināšanu, un izsole tiek uzskatīta par neveiksmīgu.

4.5. Lai izdarītu solījumu Izsolē, laukā “Piedāvājuma cena” ievadiet vēlamo solījumu un noklikšķiniet uz pogas “Iesniegt”. Visos gadījumos pēc veiksmīgas solīšanas Izsoles Dalībniekam tiek parādīts uznirstošais ziņojums, ka solījums ir pieņemts.

4.6. Saskaņā ar solījumu izteikšanas noteikumiem, kas norādīti 4.3. un 4.5. punktā, Izsoles Dalībnieki nevar atcelt piedāvāto cenu. Solīšanas laikā izsoles logā parādās tabula ar zaļu uzrakstu “Pārsolīts”. Ja cits dalībnieks piedāvā augstāku cenu, šis uzraksts mainās uz “Zaudēts”. Informācija par cita dalībnieka cenu piedāvājumiem Izsoles Dalībniekam tiek parādīta Tīmekļa vietnes paziņojuma sadaļā “Paziņojumi”.

4.7. Nekustamā īpašuma cenu Tīmekļa vietnē var piedāvāt līdz Izsoles perioda beigām. Ja 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pirms Izsoles beigām tiek saņemts vismaz viens piedāvājums, Izsole tiek atjaunota uz papildu 15 (piecpadsmit) minūtēm un nulles sekundēm, kuru laikā Izsoles Dalībnieki var izteikt jaunus piedāvājumus. Pēc katras papildu 15 (piecpadsmit) minūtes un nulles sekundes pagarināšanas solījums tiek labots vēl uz 15 (piecpadsmit) minūtēm un nulli sekundēm no brīža, kad solījums saņemts. Pagarinātā Izsole tiek pabeigta, ja 15 (piecpadsmit) minūšu un nulles sekunžu laikā pēc pēdējās solīšanas nav citu solījumu. Kā paredzēts šajā punktā, Izsoli var pagarināt uz nenoteiktu laiku.

4.8. Izsole tiek uzskatīta par neveiksmīgu, ja:

4.8.1. pirms Izsoles reģistrācijas beigām nebija reģistrējušies neviens Izsoles Dalībnieks;

4.8.2. tika reģistrēti vairāki Izsoles Dalībnieki, taču neviens no viņiem nepiedāvā Sākotnējo nekustamā īpašuma cenu. Šajā gadījumā Dalībnieka maksa netiek atmaksāta;

4.8.3. pēc Izsoles izrādās, ka Izsoles Vairāksolītājs neatbilst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā noteiktiem kritērijiem (AML prasības);

4.8.4. izsoles Vairāksolītājs neiesniedz visus vai daļu no dokumentu oriģināliem vai dokumentu kopijām, kas apstiprināti ar tiesību aktiem, kā minēts šo noteikumu 3.8.-3.10. punktā;

4.8.5. konkrētajos Izsoles noteikumos noteiktajā termiņā nav parakstīts Pirkšanas-pārdošanas līgums un / vai nav izpildītas citas Pirkšanas-pārdošanas līgumā noteiktās saistības;

4.8.6. pēc Izsoles kļūst skaidrs, ka citi Izsoles nosacījumi nav izpildīti.

4.9. Ja ir tikai viens reģistrēts Izsoles Dalībnieks, Izsole tiek uzskatīta par notikušu, un par nekustamā īpašuma Sākotnējo cenu tiek uzskatīta Izsoles dalībnieka piedāvātā cena, kas nevar būt mazāka par konkrētajos Izsoles noteikumos noteikto nekustamā īpašuma Sākotnējo cenu.

5. IZSOLES BEIGAS

5.1. Izsole beidzas automātiski Tiešsaistes vietnē un konkrētajā paziņojumā norādītajā laikā, ja vien netiek iesniegti citi solījumi un Izsole tiek pagarināta šo noteikumu 4.7. punktā noteiktajā kārtībā. Tad Izsoles pašreizējais statuss mainās uz “Beigusies”.

5.2. Izsoles beigās Izsolītājs Tīmekļa vietnē publiski paziņo Objekta galīgo cenu. Izsoles protokols tiek ģenerēts PDF formātā, kurā parādīta detalizēta solījumu vēsture. Izsoles Dalībnieki tiek informēti par konkrētās Izsoles rezultātiem (pārsolītāju) sadaļā “Paziņojumi” un nosūtot e-pastu uz norādīto adresi, ja viņi izvēlas šādu iespēju.

5.3. Par Izsoles Vairāksolītāju tiek atzīts Izsoles Dalībnieks, kurš piedāvājis augstāko solījumu. Izsoles Vairāksolītāja piedāvātā cena ir arī nekustamā īpašuma pārdošanas cena. Dalībnieka maksa tiek iekļauta daļējā maksājumā par iegādāto nekustamo īpašumu un zemesgabalu, ja zemes gabals tam tika piešķirts. Izsoles Vairāksolītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc konkrētā paziņojuma par Izsoles beigām noslēdz pirkšanas-pārdošanas līgumu ar Pārdevēju. Pārdevēja vārdā pirkšanas-pārdošanas līgumu paraksta Pārdevēja pārstāvis. Izsoles Vairāksolītāja paraksts ir pamats, lai Izsoles Vairāksolītājam prasītu izpildīt savu pienākumu samaksāt pilnu cenu par Izsoles Objektu, slēdzot Pirkšanas-pārdošanas līgumu.

5.4. Ja Izsoles Vairāksolītājs atsakās noslēgt vai nenoslēdz pirkšanas-pārdošanas līgumam ar Pārdevēju noteiktajā termiņā (izņemot gadījumus, ja Pirkšanas-pārdošanas līgumu nevar noslēgt trešo personu vainas dēļ), tas ir pamats uzskatīt, ka Izsoles Vairāksolītājs atsakās iegādāties Izsoles Objektu, tiek liegtas tiesības piedalīties tajā pašā Izsolē, Dalībnieka maksa netiek atmaksāta un tiek uzskatīta par soda naudu, kas maksājama Pārdevējam, sedzot Pārdevēja minimālos zaudējumus, kas saistīti ar Izsoles organizēšanu/ izpildi un tml., kuras Pārdevējam nav atsevišķi jāpierāda. Šajā gadījumā Izsole tiek pasludināta par neveiksmīgu.

5.5. Izsoles Dalībniekiem, kuri nekļuva par Izsoles Vairāksolītāju, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izsoles beigām tiks atmaksāta Dalībnieka maksa, ja vien paziņojumā par konkrēto Izsoli nav norādīts citādi. Ja Izsoles Dalībnieks samaksāja Dalībnieka maksu, bet nepabeidza Reģistrācijas procesu Izsolei, Dalībnieka maksa automātiski tiks atmaksāta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Izsoles beigām. Maksa tiek atgriezta tajā pašā bankas kontā, no kuras tika veikts attiecīgais maksājums.

5.6. Visos citos gadījumos, kas tieši nav atrunāti šajos Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumos par Dalībnieka maksas atmaksu, Dalībnieka maksa netiks atmaksāta.

6. PIRKUMA - PĀRDOŠANAS LĪGUMA NOSLĒGŠANA

6.1. Pirkšanas-pārdošanas līgums jāparaksta šo noteikumu 5.3. punktā noteiktajā termiņā. Šis termiņš netiks uzskatīts par nokavētu ne Pārdevēja, ne Pircēja vainas dēļ, ja Pirkšanas-pārdošanas līgums netiek noslēgts nepārvaramas varas (force majeure) dēļ. Šādos gadījumos Pirkšanas-pārdošanas līgumam norādīto termiņu ir iespējams pagarināt pusēm vienojoties uz laiku līdz 30 (trīsdesmit) kalendārām dienām, ja vien pirkšanas-pārdošanas līgumā nav noteikts savādāk. Līdz Pirkšanas-pārdošanas līguma parakstīšanai, Pārdevējs un Pircējs saskaņo Pirkšanas-pārdošanas līguma projektu. Pārdevējs rakstiski informē Izsolītāju par Pirkuma - pārdošanas līguma apstiprināšanas datumu un laiku. Ja Izsoles Vairāksolītājs neierodas noteiktajā datumā un laikā, lai parakstītu Pirkšanas-pārdošanas līgumu, tiek uzskatīts, ka Izsoles Vairāksolītājs ir atteicies slēgt Pirkšanas-pārdošanas līgumu. Šajā gadījumā tiek uzskatīts, ka Izsole nav izdevusies, un Dalībnieka samaksātā maksa Izsoles Dalībniekam netiek atmaksāta.

6.2. Izsoles Vairāksolītājam ir jāsedz visi izdevumi, kas saistīti ar Pirkuma - pārdošanas līguma noslēgšanu, apstiprināšanu un reģistrēšanu, notāra izmaksas, citi notariālie izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar valsts reģistru datu pārskatīšanu, ja vien paziņojumā par Izsoli nav norādīts citādi vai saskaņots ar Pārdevēju.

6.3. Pēc Pirkšanas-pārdošanas līguma parakstīšanas Izsolītājs Tīmekļa vietnē paziņo, ka Izsoles process ir pabeigts, un Izsoles statusu maina uz “Pabeigts”.

7. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

7.1. Noteikumi, kas piemērojami saskaņā ar piemērojamajiem likumiem un strīdu izšķiršanai, ir norādīti Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos.

7.2. Ja vēlaties uzzināt par Tiešsaistes Izsoļu organizēšanas un ieviešanas noteikumu pārkāpumiem, ja jums ir kādi jautājumi, pretenzijas vai jums ir nepieciešama mūsu palīdzība šo noteikumu interpretācijā vai piemērošanā, lūdzam sazināties ar Izsolītāju, izmantojot šādus klientu apkalpošanas dienesta kontaktus:

Izsolītāja kontakti:

SIA “NEWSEC LV”

Vesetas iela 7, LV-1013, Rīga, Latvija

E-pasts: info@newsec.lv

Tālruņa numurs: +371 675 08400

Mēs informējam Jūs, ka šajā Mājas lapā tiek lietotas sīkdatnes (Cookies). Vairāk par sīkdatnēm Jūs variet uzzināt šeit šeit. Jūs variet atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot Interneta pārlūgprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.
x