Lietošanas noteikumi

TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Tīmekļa vietne ir publiski pieejama nekustamā īpašuma Tiešsaistes izsoļu organizēšanas sistēma (platforma), ko pārvalda SAS (UAB) “Newsec advisers LT”, juridiskās personas reģistrācijas Nr. 302504219, PVN maksātāja reģistrācijas Nr. LT100005565410, juridiskā adrese: Konstitucijos av. 21C, Viļņa (Vilnius), Lietuvas Republika.

Šie Tīmekļa vietnes noteikumi nosaka Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus, lietošanas instrukcijas un prasības, kā arī apmeklētāju, reģistrēto lietotāju, pircēju un izsoļu rīkotāja tiesības un pienākumus, tostarp lietotāja konta reģistrācijas nosacījumus un Tīmekļa vietnes lietošanas aizliegtās darbības.

Lūdzam izlasīt šos noteikumus, pirms lietojat Tīmekļa vietni. Jebkurai personai, īpaši reģistrētam lietotājam, ir pienācīgi jāizvērtē Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus un prasības, kā arī savas spējas tos ievērot, pirms kļūt par Izsoles dalībnieku, tostarp, vai katrs Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu nosacījums un prasība atsevišķi tiem ir pieņemami. Cita starpā reģistrētajiem lietotājiem un/vai Izsoles dalībniekiem ir ieteicams izvērtēt un analizēt konkrēti, vai tiem ir pieņemami Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un īstenošanas noteikumi, Izsoles norises apraksts, nekustamā īpašuma cenas noteikšanas principi, saistības attiecībā uz dalībnieka maksas nomaksu, Izsoles rīkotāja tiesības vienpusēji grozīt vai anulēt jebkuru no Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu punktu un/vai ar tiem saistīto dokumentu (vai to atsevišķus punktus), to saturu. Ja Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi vai ar tiem saistītais dokuments (vai to atsevišķs punkts) ir neskaidri, reģistrētajiem lietotājiem ir ieteicams piemērot Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu vai to atsevišķu nosacījumu skaidrojumu. Ja nepiekrītat visiem un (vai) jebkuram (pat vienam) no noteikumiem un/vai prasībām, kas ir iekļauti jebkuros Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu dokumentos (īpaši, ja esat apmeklētājs), nav ieteicams izmantot Tīmekļa vietni, kļūt par reģistrētu lietotāju, Izsoles dalībnieku, pircēju un piedalīties NEWSEC organizētajās Tiešsaistes Izsolēs.

Šie Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi un ar tiem saistītie dokumenti ir piemērojami un obligāti visiem šīs Tīmekļa vietnes lietotājiem. Lietojot Tīmekļa vietni un (vai) reģistrējot lietotāja profilu, Jūs apliecināt, ka esat rūpīgi izlasījuši visus Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu dokumentus, tostarp šos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus, saprotat to saturu, kā arī bez jebkādiem izņēmumiem piekrītat visiem Tīmekļa vietnes noteikumos iekļautajiem nosacījumiem un apņematies tos ievērot.

1. DEFINĪCIJAS

1.1. Definīcijām un frāzēm, kas ir rakstīti ar lielo burtu (izņemot personvārdus, kas var būt rakstīti ar lielajiem un mazajiem burtiem) šo Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu ievada daļā, turpmākajā tekstā un citos ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem saistītajos dokumentos ir turpmāk minētā nozīme, ja nav norādīts citādāk.

1.1.1. Izsole ir publiska izsole, ko rīko un veic, izmantojot informācijas tehnoloģijas, īpašā mājaslapā, un kuras laikā pārdevējam piederošais nekustamais īpašums tiek piedāvāts pārdošanai ar starpnieka ‒ Izsolītāja ‒ palīdzību, kur potenciālo pircēju skaits ir neierobežots, bet pirkšanas un pārdošanas līgums tiek noslēgts ar Izsoles Vairāksolītāju, kurš ir piedāvājis augstāko cenu.

1.1.2. Izsoles dalībnieks ir reģistrēts lietotājs, kurš plāno piedalīties elektroniskajā Izsolē un ir iesniedzis visus šajos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos norādītos dokumentus, ir samaksājis dalībnieka maksu un Izsolītājs ir apstiprinājis viņa(-as) dalību.

1.1.3. Izsoles dokumenti ir visi un jebkādi dokumenti saistībā ar notiekošo Izsoli, tostarp dokumenti, kurus ir iesnieguši Izsoles dalībnieki, Izsoles priekšmeta apraksts un citi dokumenti saistībā ar Izsoles izpildi, kā arī pirkšanas un pārdošanas līguma noslēgšanu.

1.1.4. Izsoles Vairāksolītājs ir Izsoles dalībnieks, kurš ir piedāvājis augstāko piedāvājumu un kuru Izsolītājs ir pasludinājis par Izsoles uzvarētāju vai kurš ir vienīgais reģistrētais Izsoles dalībnieks, kurš tiek automātiski pasludināts par Izsoles uzvarētāju.

1.1.5. Izsoles priekšmets ir pārdevējam piederošais nekustamais īpašums, kas tiek pārdots izsolē.

1.1.6. Izsolītājs jeb NEWSEC ir SIA “Newsec LV”, juridiskās personas reģistrācijas Nr. 40103379173, juridiskā adrese: Vīlandes iela 1-16, LV-1010, Rīga, Latvija.

1.1.7. Dalībnieka maksa ir ne vairāk kā 10 (desmit) procenti no sākotnējās maksas par nekustamā īpašuma cenas reģistrāciju un dalību Izsolē, ko Izsoles dalībnieks ir tieši nomaksājis saskaņā ar Izsoles paziņojumā norādīto informāciju.

1.1.8. Intelektuālā īpašuma tiesības ir visas esošās un/vai turpmākās tiesības saistībā ar izgudrojumiem, patentiem, prečzīmēm, industriālajiem dizainiem, ģeogrāfiskajām norādēm, autortiesībām, biznesa reputāciju vai citas intelektuālā īpašuma tiesības, kas pastāv pašlaik vai radīsies turpmāk, tostarp visi lietojumi un reģistrācijas, aktualizācijas un papildinājumi saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem;

1.1.9. Apmeklētājs ir persona, kura apmeklē Tīmekļa vietni, bet nav izveidojusi savu Lietotāja profilu.

1.1.10. Pārdevējs ir Izsoles priekšmeta īpašnieks vai īpašnieka pārstāvis, kurš plāno pārdot nekustamo īpašumu publiskajā tiešsaistes Izsolē un noslēdz pirkšanas un pārdošanas līgumu par šādu īpašumu.

1.1.11. Lietotāja profils ir personas virtuālais konts, kas ir izveidots saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, lai piedalītos Izsolē ar mērķi iegādāties nekustamo īpašumu. Apmeklētājs reģistrē (izveido) Lietotāja profilu, izmantojot Tīmekļa vietnes piedāvātos rīkus. NEWSEC saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem reģistrē Apmeklētāju atvērtos (izveidotos) Lietotāja profilus.

1.1.12. Pircējs ir Izsoles Vairāksolītājs (uzvarētājs), ar kuru tiek noslēgts pirkšanas un pārdošanas līgums.

1.1.13. Pirkšanas un pārdošanas līgums ir Līgums par izsoles priekšmeta pārdošanu, kas ir noslēgts starp pārdevēju un Izsoles Vairāksolītāju (pircēju).

1.1.14. Pirkšanas un pārdošanas līgums ir attiecīgā līguma nosacījumi un noteikumi, kas ir norādīti paziņojumā par Izsoli.

1.1.15. Potenciālie pircēji ir Latvijas Republikas vai ārvalstu pilsoņi un pastāvīgie iedzīvotāji, Latvijas Republikā un ārvalstīs izveidotas juridiskās personas, to filiāles vai pārstāvniecības vai šādu personu grupas.

1.1.16. Sākotnējā nekustamā īpašuma cena ir Izsoles priekšmeta sākotnējā cena, kas ir norādīta paziņojumā par Izsoli.

1.1.17. Privātuma politika ir Tīmekļa vietnē norādītie noteikumi un prasības, kas noteic ar Tīmekļa vietnes izmantošanu saistītās informācijas (tostarp informācijas par Izsoles dalībniekiem, kā arī personas datu) apkopošanu, glabāšanu un izmantošanu;

1.1.18. PVN ir pievienotās vērtības nodoklis

1.1.19. Reģistrētais lietotājs ir apmeklētājs, kurš izmanto Tīmekļa vietni savā vārdā, vai fiziskā persona, kura izmanto Tīmekļa vietni juridiskās personas vārdā un ir izveidojusi Lietotāja profilu Tīmekļa vietnē saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem.

1.1.20. Noteikumi ir Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 3.1. punktā norādītie noteikumi un ar tiem saistītie dokumenti, nosacījumi, saistības, prasības un (vai) instrukcijas, kas ir sniegtas Tīmekļa vietnē vai uz kurām ir dota pāradresācijas saite no Tīmekļa vietnes.

1.1.21. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir šie NEWSEC noteiktie un apstiprinātie noteikumi un prasības saistībā ar Tīmekļa vietnes lietošanu, kā arī jebkuras personas (apmeklētāja, Izsoles dalībnieku, pircēju un pārdevēju) un Izsolītāja tiesības un pienākumi attiecībā uz Tīmekļa vietnes lietošanu.

1.1.22. Tīmekļa vietne ir īpaša nekustamā īpašuma tiešsaistes izsoļu platforma (sistēma), kas darbojas elektroniski internetā un kurai var piekļūt interneta vietnē https://izsoles.newsec.lv/

1.2. Definīcijas un frāzes, kas ir rakstītas ar lielo burtu un nav noteiktas šajos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos, ir noteiktas citos ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem saistītajos dokumentos vai citās prasībās un (vai) instrukcijās, kas ir pieejamas Tīmekļa vietnē.

2. VISPĀRĪGIE NOSACĪJUMI

2.1. Šie Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi ir neatņemami un neatdalāmi.

2.2. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi attiecas uz visiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu dokumentiem neatkarīgi no tā, vai tas ir skaidri norādīts šādos dokumentos, ja vien Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos nav norādīts citādāk.

2.3. Atsauces sadaļās, punktos, daļās, nosacījumos, kā arī noteikumos, kas ir sniegtas šajos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos vai konkrētā Noteikumu dokumentā, ir atsauces uz to dokumentu sadaļām, punktiem, daļām, nosacījumiem, kā arī noteikumiem, kuros šī atsauce ir veikta, izņemot, ja ir norādīts citādāk. Katru reizi, kad tiek izmantoti tādi vārdi kā “saistošs” vai “tostarp” vai vārdi ar līdzīgu nozīmi, tiek uzskatīts, ka aiz tiem tiek izmantoti vārdi “bez ierobežojumiem”.

3. TĪMEKĻA VIETNES NOTEIKUMU DOKUMENTI, TO LIETOJUMS UN GROZĪŠANA

3.1. Šajā Tīmekļa vietnē, kā arī Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos sniegtā informācija noteic nosacījumus un noteikumus, saskaņā ar kuriem drīkstat lietot Tīmekļa vietni un piedalīties nekustamā īpašuma tiešsaistes izsolēs. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi arī iekļauj un to neatņemama daļa ir (turpmākais saraksts nav uzskatāms par Noteikumu atsevišķo dokumentu prioritātes nosacījumu):

3.1.1. Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi;

3.1.2. Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un īstenošanas noteikumi;

3.1.3. Privātuma politika.

Jūs varat piekļūt šiem Noteikumiem, saglabāt tos un jebkurā laikā izdrukāt tos, izmantojot Tīmekļa vietni https://izsoles.newsec.lv

3.2. Ja pastāv neatbilstības starp informāciju, pienākumiem, prasībām vai norādījumiem, kas ir sniegti Tīmekļa vietnē, un iepriekš norādītajiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu dokumentiem, piemēro iepriekš minēto Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu dokumentu nosacījumus, ja vien citos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu dokumentos nav noteikts citādāk.

3.3. Atsauce Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos vai citos šo Noteikumu dokumentos nozīmē atsauci uz Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu vai jebkura cita šo noteikumu dokumenta derīgo versiju, ja vien nav norādīts citādāk.

3.4. Jebkura Tīmekļa vietnes izmantošana, tostarp pievienošanās Tīmekļa vietnei, uzturēšanās Tīmekļa vietnē, tās izmantošana, datu un informācijas vākšana no Tīmekļa vietnes nozīmē, ka piekrītat visiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu nosacījumiem, ja vien citos šo Noteikumu dokumentos nav noteikts citādāk. Ja neesat izveidojis Lietotāja kontu Tīmekļa vietnē un nepiekrītat kādam šo Noteikumu dokumenta nosacījumam un (vai) prasībai, Jums nekavējoties ir jāpārtrauc Tīmekļa vietnes lietošana (neņemot vērā Tīmekļa vietnes lietošanas pārtraukšanu, Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu nosacījumi turpmāk tiek piemēroti tām tiesiskajām attiecībām, kas radās līdz Tīmekļa vietnes lietošanas pārtraukšanai, pat ja tās radās pēc Tīmekļa vietnes lietošanas pārtraukšanas).

3.5. NEWSEC ir tiesības pēc saviem ieskatiem labot (tostarp mainīt, rediģēt, papildināt, anulēt un dzēst) Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus vai to daļu un (vai) jebkādu informāciju saistībā ar šiem Noteikumiem, iepriekš par to nebrīdinot apmeklētāju, reģistrēto lietotāju un (vai) Izsoles dalībnieku. Reģistrētais lietotājs, kurš ir reģistrējis Lietotāja profilu, var piekļūt jebkādiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu grozījumiem, labojumiem vai papildinājumiem Tīmekļa vietnē un, ja reģistrētais lietotājs vēlas piedalīties Izsolē, tam ir jāakceptē šie grozītie Noteikumi. Izsoles dalībniekiem, kuri sacenšas par nekustamā īpašuma cenu, vai apmeklētājiem (reģistrētajiem lietotājiem), kuri izmanto Tīmekļa vietni, tiks piemēroti Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi, kas ir spēkā Tīmekļa vietnes izmantošanas vai piedalīšanās Izsolē brīdī. Ja nepiekrītat konkrētiem Noteikumu grozījumiem, Jums ir tiesības izbeigt Tīmekļa vietnes lietošanu, tostarp anulēt savu Lietotāja profilu saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 4. sadaļā norādīto.

3.6. Lai izveidotu Lietotāja profilu (saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 4. sadaļā norādīto) un piedalītos Izsolē (saskaņā ar Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un īstenošanas noteikumos noteikto), Jums ir jāapstiprina, ka esat izlasījis, piekrītat un apņematies ievērot Tiešsaistes izsoļu organizēšanas un īstenošanas noteikumus, tostarp šos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumus. Jūsu piekrišana ir jāizsaka, atzīmējot to konkrētajā Tīmekļa vietnes ievades laukā “Apstiprinu, ka esmu izlasījis Noteikumus un piekrītu tiem” (vai līdzvērtīga atsauce, kurā ir norādīta Jūsu griba), t. i., darbības ir jāveic, izmantojot “atķeksējamās ailītes” logu.

4. LIETOTĀJA PROFILS UN TĀ REĢISTRĀCIJA TĪMEKĻA VIETNĒ

4.1. Dalība tiešsaistes izsolēs ir iespējama tikai tām personām, kuras pirms Izsoles sākuma Tīmekļa vietnē izveido Lietotāja profilu, samaksā dalībnieka maksu un ja Izsolītājs apstiprina personas reģistrāciju Izsolei, ja vien konkrētās Izsoles noteikumi neparedz citādāk. Apmeklētāji, kuriem nav reģistrēta Lietotāja profila, var pārlūkot Tīmekļa vietni un iepazīties ar informāciju par publicētajām, aktuālajām vai slēgtajām Izsolēm, tostarp informāciju par nekustamā īpašuma pārdošanu, sākotnējo nekustamā īpašuma cenu utt., kā arī abonēt un/vai atteikties no jaunumu vēstuļu abonēšanas.

4.2. Lietotāja profilu var izveidot divos veidos: i) kā fiziska persona un ii) kā juridiska persona. Jebkurā gadījumā ir jāaizpilda visi reģistrācijai nepieciešamie lauki.

4.3. Ja vēlaties izveidot un reģistrēt kontu, piespiediet atsauci “Pieteikties”, kas atrodas Tīmekļa vietnes augšējā labajā stūrī, tad piespiediet atsauci “Izveidot kontu”. Pēc visas informācijas, kas ir pieprasīta Tīmekļa vietnē, aizpildīšanas, piespiediet atsauci “Reģistrēties”. Ja neesat aizpildījuši informāciju, kas ir norādīta konta izveides cilnē, Tīmekļa vietnē blakus informācijai par izvēlēto nekustamā īpašuma Izsoli tiks parādīta sarkana atzīme ar paziņojumu “Profila informācija ir nepilnīga”. Kamēr Lietotāja profilā nav aizpildīta nepieciešamā informācija par personu, atsauce “Apmeklēt Izsoli” netiks parādīta un personai nebūs ļauts reģistrēties vēlamajai Izsolei.

4.4. Lietotāja profilu var izveidot, reģistrējot to Tīmekļa vietnē, kā arī vēlāk, izmantojot to nekustamā īpašuma Izsolēm, ņemot vērā šādus noteikumus:

4.4.1. esat 1) fiziska persona ar pilnu rīcībspēju, t. i., persona, kura ir pilngadīga (18 gadus veca) un kuras rīcībspēja nav ierobežota spēkā esošo tiesību aktu noteiktajā kārtībā; vai (2) juridiskās personas pilnvarots pārstāvis, kam ir atbilstošas un pietiekamas pilnvaras, kas ir nepieciešamas Tīmekļa vietnes lietošanai, Lietotāja profila izveidošanai vai Izsoles nekustamā īpašuma iegādei, rīkojoties juridiskas personas vārdā;

4.4.2. esat veikuši reģistrācijas procesu un pareizi izveidojuši Lietotāja profilu, ņemot vērā Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos, Privātuma politikā un citās prasībās, kas ir norādītas Tīmekļa vietnē, noteikto;

4.4.3. Lietotāja profila reģistrācijas brīdī vai vēlāk (piemēram, iesniedzot informāciju mājaslapas izmantošanas brīdī) piekrītat iesniegt tikai pareizu, precīzu un pilnīgu informāciju, tostarp personas datus, un nekavējoties aktualizēt mainījušos informāciju, lai tā būtu pareiza, precīza un pilnīga. Lūdzam ņemt vērā, ka Izsolītājam, kurš rīkojas saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, nav pienākuma pārbaudīt Jūsu datu īstumu un (vai) pareizību, kā arī tiek uzskatīts, ka visa Lietotāja profilā esošā un Tīmekļa vietnē iesniegtā informācija ir pareiza, izņemot, ja Izsolītājam ir pamatoti iemesli uzskatīt citādāk;

4.4.4. Lietotāja profila reģistrācijas veidlapā iesniedzāt savus personas datus, kā arī norādījāt savu piekrišanu to apstrādei un glabāšanai saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem. Jūsu piekrišana tiek sniegta, atzīmējot to konkrētajā Tīmekļa vietnes ievades laukā, t. i., izmantojot “atķeksējamās ailītes” logu, kā ir norādīts Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 3.6. punktā.

Vēlamies atzīmēt, ka, izveidojot Lietotāja profilu un vēlāk piedaloties nekustamā īpašuma Izsolēs, Jūs apstiprināt, ka visi nosacījumi, kas ir noteikti Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 4.4. punktā, ir izpildīti un esat pilnībā atbildīgs(-a) par to izpildi.

4.5. Kad esat pienācīgi un pilnīgi izpildījuši Lietotāja profila reģistrācijas procedūru Tīmekļa vietnē, Jūs saņemsiet paziņojumu no Izsolītāja, kas tiks nosūtīts uz reģistrācijas veidlapā norādīto e-pasta adresi. Noklikšķinot uz saņemtā paziņojuma, Jūs tiksiet novirzīti uz Tīmekļa vietni un pēc visu Lietotāja profila datu, kas ir norādīti 4.3. punktā, ievadīšanas un reģistrācijas apstiprināšanas, ko veic Izsolītājs, varēsiet piedalīties nekustamā īpašuma Izsolēs.

4.6. Pēc reģistrācijas procedūras izpildes varat izmantot Tīmekļa vietnē pieejamos iestatījumus un funkcijas, kā arī vēlāk mainīt un (vai) papildināt Lietotāja profila datus, pārskatīt Izsoļu, kurās piedalījāties, vēsturi, tieši piekļūt Izsoles elektroniskajam protokolam. Jūs apņematies pārvaldīt, rīkoties un izmantot savu Lietotāja profilu citos veidos tikai saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, citiem ar šiem noteikumiem saistītiem Noteikumiem, dokumentiem, prasībām un (vai) instrukcijām.

4.7. Lai pieslēgtos savam Lietotāja profilam, Jums ir jāizmanto sava reģistrācijas brīdī iesniegtā e-pasta adrese un parole (simboli, kas ļauj identificēt un pārbaudīt reģistrēto lietotāju identitāti Tīmekļa vietnē). Lietotāja profila pieslēgšanās paroli var aktualizēt vai mainīt, noklikšķinot uz atsauci “Aizmirsāt savu paroli?” un ievadot e-pasta adresi, uz kuru sistēma nosūta automātisku paziņojumu ar aktivizācijas kodu. Noklikšķinot uz saiti saņemtajā e-pasta paziņojumā, reģistrētais lietotājs var mainīt paroli un pierakstīties Tīmekļa vietnē. Ja Lietotāja profila reģistrācijas brīdī iesniegtā e-pasta adrese ir mainīta, dzēsta vai tās derīguma termiņš ir beidzies, Jums par to ir jāinformē NEWSEC.

4.8. Tīmekļa vietnes pakalpojumi Lietotāja profilā ir neierobežoti laika ziņā, bet reģistrētajam lietotājam ir tiesības pēc saviem ieskatiem anulēt savu Lietotāja profilu, nenorādot iemeslus, izņemot, ja reģistrētais lietotājs (Izsoles dalībnieks) piedalās aktuālā Izsolē. Ja reģistrētais lietotājs (Izsoles dalībnieks) piedalās aktuālā Izsolē, Lietotāja profilu drīkst anulēt tikai Izsoles noslēgumā. Lietotāja profila anulēšana neatbrīvo puses no to saistībām (piemēram, saistībā ar dalībnieka maksas maksāšanu), kas ir radušās līdz Lietotāja profila anulēšanai. Ja vēlaties anulēt (dzēst) savu Lietotāja profilu no Tīmekļa vietnes, Jums ir jāveic attiecīgās darbības, ievērojot Tīmekļa vietnē sniegtās norādes un (vai) sazinoties ar NEWSEC, izmantojot Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 12. sadaļā norādīto kontaktinformāciju.

4.9. Lietotāja profils tiek piešķirts Jums un Jūs nedrīkstat to nodot trešajai personai bez NEWSEC atļaujas. Jūs arī nedrīkstat piešķirt tiesības trešajām personām pieslēgties Jūsu kontā, izmantojot Jūsu datus, izņemot, ja NEWSEC ir sniedzis skaidru atļauju. Jebkurā gadījumā NEWSEC neatbild par Jūsu datu pieejamību trešajām personām, kā arī par radušos kaitējumu, ja trešās personas nelikumīgi izmanto Jūsu Lietotāja profilu.

4.10. NEWSEC respektē Tīmekļa vietnē reģistrēto lietotāju un (vai) apmeklētāju privātumu, tādēļ apkopo, glabā, izmanto un atklāj Jūsu personas datus, kas ir iesniegti, izmantojot Tīmekļa vietni, tiem nolūkiem, kas ir norādīti Privātuma politikā un (vai) spēkā esošajos tiesību aktos.

4.11. Jūs esat atbildīgi par visu informāciju, kas ir sniegta Jūsu kontā, tostarp personas datiem, tās precizitāti, par visām darbībām, kas tiek veiktas, izmantojot Jūsu e-pasta adresi un paroli, izņemot, ja informācija par Jūsu pieslēgšanās datiem tika atklāta trešajām personām un Jūs tajā neesat vainojams. Jums ir jāaizsargā savi lietotāja dati, jānodrošina to konfidencialitāte un Jūs nedrīkstat pieļaut to atklāšanu trešajām personām, kā arī Jums ir pienākums neizvirzīt savas prasības un darīt visu iespējamo, lai pasargātu savus pieteikšanās datus no atklāšanas nepiederošām trešajām personām, lai šīs personas nevarētu izmantot Jūsu Lietotāja profilu Tīmekļa vietnes nodrošināto pakalpojumu saņemšanai un (vai) nekustamā īpašuma izsoļu apmeklēšanai. Reģistrētajam lietotājam ir nekavējoties jāinformē NEWSEC par jebkādu pieslēgšanās datu zaudēšanu vai nepieļaujamu savu pieslēgšanās datu vai konta izmantošanu. Ja NEWSEC netiek informēts šajā punktā norādītajā kārtībā, tiks uzskatīts, ka pieslēgšanās datus un attiecīgi Lietotāja profilu izmanto reģistrētais lietotājs, kurš uzņemas visus riskus un atbildību par Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos noteikto saistību izpildi.

4.12. NEWSEC ir tiesības jebkurā laikā brīdināt vai apturēt, ierobežot vai anulēt Jūsu piekļuvi Lietotāja profilu īslaicīgi un (vai) uz neierobežotu laika posmu, ja esat pieļāvuši Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 5. sadaļā noteikto pārkāpumu vai neesat pieslēdzies un (vai) izmantojis savu Lietotāja profilu pēdējos 2 (divus) gadus.

4.13. Ja Jūsu Lietotāja profils tiek anulēts jebkāda iemesla dēļ, Jūs nevarēsiet piekļūt saviem datiem vai citai informācijai, kas ir sniegta Tīmekļa vietnē, ja vien Privātuma politikā vai Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos nav norādīts citādāk. Jūsu informācija var tikt dzēsta vai netiks vairs saglabāta saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos norādīto kārtību. Lai turpinātu piedalīties Izsolēs, Jums būs no jauna jāizveido konts (jāiepazīstas ar Noteikumu aktuālo versiju), jāreģistrējas vēlamajai Izsolei un jāsniedz visi nepieciešamie dati/dokumenti saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos norādīto kārtību.

5. TĪMEKĻA VIETNĒ AIZLIEGTĀ DARBĪBA

5.1. Jūs nedrīkstat veikt un piekrītat neveikt Tīmekļa vietnē turpmāk norādītās darbības:

5.1.1. iesniegt nepatiesu, maldinošu vai neprecīzu informāciju;

5.1.2. izmantot Tīmekļa vietni jebkādā veidā, kas varētu kaitēt citai personai, tās līdzekļiem vai likumīgajām interesēm, un veikt jebkādas darbības, kas pēc NEWSEC domām izraisa un varētu izraisīt nepamatotu un neproporcionālo ietekmi uz Tīmekļa vietnes infrastruktūru;

5.1.3. censties mainīt, tulkot, pielāgot, rediģēt, dekompilēt, izjaukt un (vai) pārveidot jebkādas NEWSEC izmantotās programmas saistībā ar Tīmekļa vietni vai Izsoļu veikšanu Tīmekļa vietnē;

5.1.4. izmantot programmatūru jebkādā veidā, kas varētu traucēt Tīmekļa vietnes darbību vai kaitēt Tīmekļa vietnei vai jebkādai programmatūrai, aparatūrai, datorsistēmām vai tīkliem, vai kaitēt vai bojāt Tīmekļa vietnes saturu, programmatūru, programmas, instalācijas vai komunikācijas, vai jebkādā veidā traucēt Tīmekļa vietnes, NEWSEC, pircēju vai jebkuru trešo personu darbības; izmantot programmatūras, kas parasti tiek identificētas kā “vīrusi” vai “tārpi” un (vai) kuru mērķis ir traucēt Tīmekļa vietnes darbību, kaitēt Tīmekļa vietnei vai jebkādā veidā ietekmēt Tīmekļa vietni un (vai) tās darbību vai jebkuras programmatūras, aparatūras, datorsistēmu vai tīklu darbību; izmantot programmatūru, kas ļauj Jums vai jebkurai citai personai piekļūt Tīmekļa vietnei un izbeigt Tīmekļa vietnes vai jebkuras citas ar to saistītas programmatūras, aparatūras darbību vai traucēt to vai izplatīt informāciju (nepieļaujot piedāvājumu iesniegšanu, nelikumīgi ietekmējot izsoles uzvarētāja noteikšanu, vai jebkuras citas darbības, kas varētu sarežģīt/ierobežot vai traucēt tiešsaistes izsoļu izpildi);

5.1.5. izmantot programmatūru vai jebkurus citus automātiskos pasākumus, lai saņemtu un (vai) apkopotu informāciju no Tīmekļa vietnes bez NEWSEC rakstveida piekrišanas;

5.1.6. izmantot Tīmekļa vietni un (vai) reģistrēt Lietotāja profilu Tīmekļa vietnē, izmantot jau esošus Lietotāja datus, ja pastāv kādi no Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 4.4. punktā noteiktajiem nosacījumiem, un (vai) Jūsu tiesības izmantot Lietotāja profilu tiek īslaicīgi un (vai) uz neierobežotu laika posmu apturētas;

5.1.7. kopēt, mainīt vai izplatīt Tīmekļa vietnes vai tās daļas saturu bez iepriekšējas NEWSEC rakstveida piekrišanas;

5.1.8. iesniegt jebkādu informāciju NEWSEC vārdā bez iepriekšējas NEWSEC rakstveida piekrišanas;

5.1.9. ir strikti aizliegts izveidot vairākus Lietotāja profilus ar mērķi piedalīties vienā un tajā pašā Izsolē un mākslīgi palielināt Izsoles priekšmeta cenu;

5.1.10. pārkāpt jebkurus Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu nosacījumus.

5.2. Bez jebkādām citām darbībām, kurus var veikt NEWSEC, Jūs piekrītat, ka jebkuri Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 5.1. punktā minētie pārkāpumi dod NEWSEC tiesības brīdināt Jūs, ierobežot, apturēt vai anulēt Jūsu piekļuvi Lietotāja profilam, ierobežot, aizliegt Jūsu darbības Tīmekļa vietnē, izmantojot Jūsu Lietotāja profilu, tostarp iespēju piedalīties jebkādā nekustamā īpašuma izsolē, un NEWSEC jebkurā laikā var veikt tehniskas un (vai) likumīgas darbības, lai ierobežotu Jūsu piekļuvi Tīmekļa vietnei.

5.3. Jūs piekrītat, ka NEWSEC ir tiesības vienpusēji lemt par Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 5.2. punkta vai tā daļas piemērošanu. Jūs arī apņematies pieņemt jebkuru NEWSEC lēmumu saistībā ar to. Šādā gadījumā Jums ir jāpārtrauc izmantot Tīmekļa vietne, lietojot savu vai citu Lietotāja profilu, kā arī Jūs nedrīkstat reģistrēt jaunu Lietotāja profilu, ja NEWSEC nesniedz atsevišķu piekrišanu attiecīgo darbību veikšanai. Tāpat arī par šo Noteikumu vai trešo personu tiesību pārkāpšanu Jūs var saukt pie atbildības saskaņā ar tiesību aktiem un var tikt piemērota papildu atbildība un sankcijas.

6. ATBILDĪBA

6.1. Izsolītājs nepārbauda informāciju, ko esat iesniedzis un norādījis Tīmekļa vietnē, NEWSEC arī neveic Jūsu identitātes un datu verifikāciju, bet patur tiesības tos pārbaudīt, izņemot, ja ar šo Noteikumu dokumentos vai citās Tīmekļa vietnē sniegtajās instrukcijās ir norādīts citādāk. Tāpat arī NEWSEC nekontrolē un negarantē nevienam reģistrētajam lietotājam un (vai) Izsoles dalībniekam atļauju vai personas pilnvaras rīkoties juridiskās personas vārdā.

6.2. NEWSEC izmanto saprātīgus fiziskos, elektroniskos un procedūras pasākumus un metodes, lai aizsargātu informāciju no zaudēšanas, zādzības vai jebkādas neatļautas izmantošanas, atklāšanas vai grozīšanas un līdzīgām darbībām. Lūdzam ņemt vērā, ka NEWSEC negarantē un nevar garantēt Jūsu personas datu drošību, jo tie tiek iesniegti un apkopoti ar interneta palīdzību. Varat mazināt personas datu nelikumīgas izmantošanas risku, ja rīkojaties atbildīgi un izvēlaties viedus drošības pasākumus, piemēram, sarežģītas paroles, izmantojat jaunāko antivīrusu programmatūru utt.

6.3. Lai gan NEWSEC izmanto specifiskus pasākumus, lai pasargātu Tīmekļa vietnes saturu, NEWSEC negarantē, ka Tīmekļa vietnē esošās un (vai) lejupielādētās datnes nesatur vīrusus. Tādēļ iesakām veikt papildpasākumus, lai pasargātos no vīrusiem, tostarp nekavējoties informēt Izsolītāju par jebkādām novērotām aizdomīgām programmām.

6.4. NEWSEC nav nekādā veidā atbildīgs Jūsu vai trešo personu priekšā par jebkādiem netiešiem vai nejaušiem zaudējumiem, jebkādu negūto peļņu, biznesa iespēju vai uzņēmuma reputācijas pasliktināšanos, biznesa vai ienākumu (tiešu vai netiešu) zaudēšanu, kaitējumu un zaudējumiem, ko ir izraisījušas Jūsu darbības, kuras veicāt Tīmekļa vietnē vai kas ir ar to saistītas.

7. MĀJASLAPAS LIETOŠANAS TEHNISKIE NOSACĪJUMI

7.1. NEWSEC apņemas darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes funkcionalitāti, kā arī to, lai Tīmekļa vietne funkcionētu nepārtraukti un bez problēmām “kāda tā ir pašlaik” vai “kāda tā ir pieejama” Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu izstrādes brīdī, un nodrošina apmeklētājiem/reģistrētajiem lietotājiem/izsoles dalībniekiem piekļuvi tai bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām un apliecinājumiem, tostarp garantijām un apliecinājumiem attiecībā uz Tīmekļa vietnes precizitāti, tās piemērotību noteiktam mērķim, nosaukumu, neaizskaramību utt. Jūs saprotat un piekrītat, ka ārēju faktoru dēļ (strāvas padeves vai interneta traucējumi, karš, nepārvarama vara utt.) Izsolītājs nevar pastāvīgi garantēt pilnīgu (100%) Tīmekļa vietnes pieejamību. Šādu apstākļu iestāšanās gadījumā un saskaņā ar samērīguma principu Izsoli var pasludināt par neizdevušos vai izbeigtu un var izsludināt jaunu nekustamā īpašuma Izsoli. Jebkurā gadījumā, ja pamanāt neatbilstošu Tīmekļa vietnes darbību vai Tīmekļa vietnes darbības traucējumus, Jums ir jāinformē NEWSEC.

7.2. NEWSEC neuzņemas atbildību par to, ka informācija par aktuālajām Izsolēm, īpaši par solījumiem, intervāliem/cenu vai pēdējo maksimālo piedāvājumu ne vienmēr ir aktualizēta reāllaikā (tiešsaistē) interneta traucējumu, citu tehnisko problēmu un sistēmas nesavietojamības dēļ, tādēļ Izsoles dalībniekiem ir ieteicams regulāri pārbaudīt, vai attiecīgā informācija ir aktuāla, un atjaunināt Tīmekļa vietnes informāciju, izmantojot funkciju “Atjaunot lapu”.

7.3. NEWSEC patur tiesības pilnībā vai daļēji, īslaicīgi vai pastāvīgi ierobežot piekļuvi Tīmekļa vietnei arī bez iepriekšēja brīdinājuma, pēc saviem ieskatiem mainīt, modificēt, rediģēt, dzēst, anulēt vai neatjaunot Tīmekļa vietnes daļu vai Tīmekļa vietnes aktivitātes, izņemot, ja reģistrētais lietotājs piedalās aktuālajā Izsolē. Ja reģistrētais lietotājs piedalās aktuālajā Izsolē, šajā punktā noteiktās darbības NEWSEC pieļauj tikai pēc aktuālās Izsoles noslēguma.

7.4. Varat iesniegt visus novērojumus un (vai) sūdzības saistībā ar Tīmekļa vietnes darbību, izmantojot NEWSEC kontaktinformāciju, kas ir norādīta Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 12. sadaļā. Jums ir jānorāda savs vārds, uzvārds, e-pasts, adrese, kā arī jāapraksta Tīmekļa vietnes neatbilstošā darbība, kļūda, darbības ateikums vai tamlīdzīgi un, ja iespējams, jānorāda datums (laiks) un ilgums.

8. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

8.1. NEWSEC vai, ja ir skaidri norādīts, trešās personas patur intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Tīmekļa vietni, domēnu un tā saturu atbilstoši tiesību aktu, kas ir piemērojami Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem, maksimāli atļautajai kapacitātei. Visas specifiskās tiesības tiek saglabātas visā pasaulē. Jūs nedrīkstat nekādā veidā mainīt, kopēt, atveidot, atkārtoti publiskot, augšupielādēt, iesniegt, nosūtīt, pārdot, izveidot atvasinātus darbus, jebkādā veidā izmantot vai izplatīt Tīmekļa vietni, tās saturu (tostarp ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem saistītu dokumentu), arī tekstu, grafiku, kodu un (vai) programmatūru vai jebkuru citu saturu, izņemot, ja NEWSEC ir devis rakstveida atļauju veikt šīs darbības vai ja šīs darbības ir skaidri atļautas Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos noteiktajos specifiskajos noteikumos. Neņemot to vērā, jūs drīkstat izdrukāt un (vai) lejupielādēt atsevišķas Tīmekļa vietnes lapas tikai saviem personīgajiem, nekomerciālajiem nolūkiem ar nosacījumu, ka nemaināt vai nedzēšat no šī materiāla nekādus brīdinājumus par intelektuālā īpašuma tiesībām.

8.2. Jūs apliecināt un piekrītat, ka NEWSEC ir visa Tīmekļa vietnē un domēnā esošā intelektuālā īpašuma tiesību īpašnieks un tam ir likumīgas un leģitīmas tiesības izmantot intelektuālā īpašuma tiesības, kā arī, izņemot gadījumus, kad Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos ir tieši norādīts, Jums netiek piešķirtas nekādas intelektuālā īpašuma tiesības Tīmekļa vietnē un (vai) attiecībā uz Tīmekļa vietni.

8.3. Visas Tīmekļa vietnē pieejamo preču un pakalpojumu zīmes ir NEWSEC īpašums un NEWSEC izmanto tās likumīgi (tostarp pārdošanai piedāvāto preču un pakalpojumu zīmes). Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos netiek piešķirtas nekādas tiesības izmantot šīs preces un (vai) pakalpojumus (tostarp preču zīmes).

8.4. Tīmekļa vietnes saturu drīkst citēt, ja ir saņemta iepriekšēja rakstveida piekrišana no NEWSEC un citētā satura avots ir pienācīgi norādīts.

9. PAZIŅOJUMI

9.1. NEWSEC un apmeklētājs, un/vai reģistrētie lietotāji apņemas sazināties, iesniedzot paziņojumus Tīmekļa vietnē un/vai nosūtot tos pa e-pastu, izņemot, ja Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos ir norādīts citādāk vai ir iesniegts rakstveida pieprasījums /prasība. Jūs piekrītat saņemt mūsu e-pastus un piekrītat, ka šie elektroniskie paziņojumi ir droši un atbilst prasībām, kas ir piemērojamas saskaņā ar tiesību aktiem, un atbilst rakstveida paziņojumu formai. Tiek uzskatīts, ka esat saņēmis paziņojumu, ja NEWSEC to ir iesniedzis ar Tīmekļa vietnes palīdzību un (vai) nosūtījis to uz jūsu e-pasta adresi, kas ir norādīta Lietotāja profilā.

9.2. Visi paziņojumi, kas ir adresēti NEWSEC un kam ir juridisks spēks attiecībā uz Tīmekļa vietnes lietošanu un tās lietošanas noteikumiem, ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz personīgi vai izmantojot tādus piegādes veidus, kas ļauj iesniegt pierādījumu par saņemšanu, izmantojot NEWSEC kontaktinformāciju, kas ir norādīta Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 12. sadaļā. Paziņojumi, kas ir nosūtīti NEWSEC Jūsu vārdā, stājas spēkā kopš brīža, kad tie ir saņemti.

10. PIEMĒROJAMIE LIKUMDOŠANAS AKTI UN STRĪDU RISINĀŠANA

10.1. Ja Latvijas Republikas likumu imperatīvie noteikumi, tostarp Eiropas Savienības tiesību imperatīvie noteikumi, neparedz citādāk, Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un ar tiem saistītajiem dokumentu noteikumiem, tiesiskajām attiecībām, kas izriet vai ir saistītas ar tiem, ir piemērojami Latvijas Republikas likumdošanas akti (tostarp jautājumiem saistībā ar noslēgšanu, spēkā esamību, spēkā neesamību, izpildi, izbeigšanu un atsaukšanu) un Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumi tiek interpretēti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kuru neatņemama daļa ir Eiropas Savienības likumdošanas akti.

10.2. Ikviens strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem vai ir saistīta ar šiem Noteikumiem, to pārkāpšanu, izbeigšanu, atsaukšanu vai spēkā esamību, tiek risināta pārrunu veidā. Ja pārrunu veidā nav iespējams panākt vienošanos, strīds tiek risināts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas aktos paredzēto kārtību Latvijas Republikas tiesās, izņemot, ja ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem saistītais atsevišķais dokuments vai imperatīvi piemērojamo tiesību aktu nosacījumi nosaka citādāk.

10.3. Papildus Jūsu tiesībām saistībā ar strīdu izšķiršanu, kas ir norādītas Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 10.2. punktā, Jūsu prasības saistībā ar pirkšanas un pārdošanas līguma nosacījumiem, ja esat reģistrēts kā fiziska persona, var tikt atrisinātas bez tiesas procedūras. Jūsu prasības saistībā ar nekustamo īpašumu, ko esat iegādājies ar Tīmekļa vietnes starpniecību, var iesniegt Valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādei, ņemot vērā iestādes noteikto un piemēroto strīdu risināšanas kārtību, vai citām noteiktajām iestādēm, izmantojot elektroniskās strīdu risināšanas Tīmekļa vietni, kas ir pieejama https://webgate.ec.europa.eu/odr/main.

11. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

11.1. NEWSEC ir tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā mainīt jebkādus Tīmekļa vietnes materiālus vai saturu, neietekmējot pircēja tiesības, tostarp pirkšanas un pārdošanas līguma noteikumus, kā arī informāciju par paredzētajām vai jau notiekošajām nekustamā īpašuma Izsolēm.

11.2. Šajos Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumos un (vai) jebkādā citā ar šiem Noteikumiem saistītā dokumentā nereglamentētais jautājums tiek risināts saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu noteikumiem.

11.3. Ja kāds ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem saistošā dokumenta nosacījums ir pretrunā tiesību aktiem vai pēc tiesību aktu grozījumiem tas nonāk pretrunā, vai jebkāda cita iemesla dēļ nav spēkā, tas nepadara pārējos ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem saistošā attiecīgā dokumenta nosacījumus par spēkā neesošiem. Šādā gadījumā NEWSEC nekavējoties nomaina to ar juridiski saistošu nosacījumu, kas ir līdzīgs spēkā neesošajam nosacījumam un atbilst ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem saistošā attiecīgā dokumenta mērķim.

11.4. Jums nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus, kas izriet no Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un (vai) ir ar tiem saistīti, trešajām personām bez iepriekšējas NEWSEC rakstveida un skaidri izteiktas piekrišanas. NEWSEC ir tiesības nodot jebkuras tiesības un pienākumus jebkurai personai bez Jūsu piekrišanas saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu dokumentiem. Nodošanas gadījumā Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu dokumentu nosacījumi kļūst saistoši tiesību pārņēmējam, nodrošinot vismaz tādas pašas garantijas un (vai) tiesības, kas ir piešķirtas jums saskaņā ar Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu dokumentiem.

11.5. NEWSEC neatbild ne par kādām izmaksām, tostarp par internetu vai par citām maksām vai maksājumiem pakalpojumu sniedzējiem un (vai) citām trešajām personām, kas Jums ir radušās, izmantojot Tīmekļa vietni un (vai) noslēdzot pirkšanas un pārdošanas līgumu ar Tīmekļa vietnes starpniecību.

12. KONTAKTINFORMĀCIJA

Ja Jums ir nepieciešama palīdzība vai ir radušies jebkādi jautājumi un (vai) prasības par Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu interpretāciju un (vai) to lietojumu, lūdzam sazināties ar NEWSEC, izmantojot turpmāk minēto kontaktinformāciju, un mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumiem pēc iespējas drīzāk (ja esat patērētājs, ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā), izmantojot kontaktinformāciju, kas Jums ir sniegta saskaņā ar kārtību, kura ir noteikta Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumu 9. punktā.

Elektroniskie paziņojumi ir droši un atbilst prasībām, kas ir piemērojamas saskaņā ar tiesību aktiem, un atbilst rakstveida paziņojumu formai. Tiek uzskatīts, ka esat saņēmis paziņojumu, ja NEWSEC to ir iesniedzis ar Tīmekļa vietnes starpniecību un (vai) nosūtījis to uz Jūsu e-pasta adresi, kas ir norādīta Lietotāja profilā.

Mēs informējam Jūs, ka šajā Mājas lapā tiek lietotas sīkdatnes (Cookies). Vairāk par sīkdatnēm Jūs variet uzzināt šeit šeit. Jūs variet atcelt savu piekrišanu jebkurā laikā, mainot Interneta pārlūgprogrammas iestatījumus un dzēšot saglabātās sīkdatnes.
x